Internationellt erfarenhetsutbyte i Stockholm och Mariefred 3.-5.10.2018 med deltagare från Sverige, Åland och Finland

Internationellt erfarenhetsutbyte i Stockholm och Mariefred 3.-5.10.2018 med deltagare från Sverige, Åland och Finland

Tema: Utveckla ditt läs-, skriv- och språkfrämjande arbete med barn och unga 

För ett antal år sedan skapades ett kollegialt nätverk mellan kultur- och biblioteksanställda i Svenskfinland och Sverige. Nätverket har ordnat träffar både i Sverige och i Finland. I början av oktober 2018 ordnades ett erfarenhetsutbyte i Stockholm och Mariefred. Arrangörer och finansiärer för utbytet var Länsbibliotek Sörmland, Region Gävleborg, Sydkustens ordkonstskola, Regionförvaltningsverket, Nordisk Kulturkontakt och Kulturfonden för Sverige och Finland. Från Esbo stadsbibliotek deltog bibliotekspedagogerna Sissel Ray, Julia Wickholm och jag.

Programmet den 3 oktober innehöll studiebesök till olika bibliotek och kulturhus i Stockholm med omnejd. Vi besökte Bredängens bibliotek Punkt127, Stockholms kulturhus Rum för barn för 0-9 -åringar med vuxen och Tiotretton samt Stockholms stadsbiblioteks bokbuss Bettan. Vi fick höra om filosofin och pedagogiken som verksamheten och servicen för barn och unga bygger på och vi fick veta hur vardagen ser ut. Det var inspirerande och lärorikt att få uppleva dessa miljöer och att få ställa frågor till de anställda.

Följande dag i Mariefred bestod vårt program både av erfarenhetsutbytet i form av presentationer vi höll för varandra och av en litterär guidad rundvandring. Temat för rundvandringen var PAX-bokserien av författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell. PAX är förlagd just till pittoreska Mariefred där även författarna är bosatta. Vi fick t.o.m. träffa Ingela Korsell! Populära PAX är fantasy och skräck för barn och unga, kanske främst 10-14 -åringar, men böckerna läses och gillas även av vuxna.

Presentationerna vi höll för varandra handlade om lyckade och mindre lyckade satsningar för barn och unga på bibliotek och på olika kulturhus. Vi fick höra om sektoröverskridande samarbetsprojekt, t. ex. samarbete mellan skolor, bibliotek, förlag, illustratörer och lärarutbildningar. Specialbibliotekarie Mikaela Wickström från Nordisk Kulturkontakts bibliotek i Helsingfors berättade om hur hon arbetat mångsidigt med Ulf Starks och Linda Bondestams bok Djur som ingen sett utom vi i samarbete med de pedagogiska utbildningarna vid Helsingfors universitet. Jag presenterade Bokprovning som är ett format jag utvecklat och använt mig av i år. Idén till den fick jag från Bokrestaurangen som vår tidigare kollega Linda Liljelund skapade. Tack för inspirationen, Linda! Bokprovningen är lätt att variera och förberedelserna är enkla. Eleverna får vara aktiva; de väljer vilka böcker de vill läsa ur och de diskuterar i små grupper med hjälp av stödfrågor. Mellan samtalen och läsningen får de röra på sig eftersom de förflyttar sig mellan bokborden.

Många av de metoder vi hörde om kunde fungera fint som inspiration och modeller för oss som jobbar på bibliotek. Jag tycker att vi med fördel i högre grad kunde använda oss av kreativa ordkonstnärliga element i vårt arbete för att väcka och fördjupa intresset för språket och litteraturen.

Då jag lyssnade på de svenska presentationerna lade jag märke till att det används lite olika begrepp och beskrivningar i Sverige och i Finland. Svenskarna pratade om luftig text då de avsåg lättläst. De använde uttrycket personer med funktionsvariationer då de avsåg personer i behov av särskilt stöd. Intressant och tankeväckande.

Även fritiden under resan var betydelsefull. Då hade vi möjlighet att utbyta tankar och idéer med deltagare från bägge länder, etablera nya kontakter och därmed utöka våra professionella nätverk.

Bibliotekarien Pär på biblioteket Punkt127 i Bredängen berättade för oss om inkluderande arbetssätt; hur de har lyckats med att involvera lokalbefolkningen i arbetet med barn och unga. Foto: Johanna Björkstén, Esbo stadsbibliotek.

Efter dessa dagar var jag överöst av alla nya intryck. Jag kände mig inspirerad och ville dela med mig av sådant jag hade upplevt och lärt mig. Det kändes fint att ha fått nya impulser och idéer till det egna arbetet. Att ha fått bidra med mina egna arbetsmetoder kändes också kul. Det var mycket betydelsefullt och värdefullt att få vara med. Ett stort tack till alla som möjliggjorde detta minnesvärda utbyte.

Johanna Björkstén
Biblioteksrådgivare
Entressebiblioteket, Esbo stadsbibliotek